Enfimye Teren AKSYON

Fonkoze

Port-au-Prince, Haiti

Full-time

Mar 22

This job is no longer accepting applications.

Introduction

Fondasyon FONKOZE se yon enstitisyon Ayisyen ki a bi non likratif ki kreye nan lane 1994 pa Pè Joseph Philiipe ak yon gwoup òganizasyon de baz ki gen rekonesans itilite piblik depi 2005. Fonkoze se yon fanmi òganizasyon k ap travay nan kole zepòl pou ofri sèvis finansye ak sèvis ki pa finansye pou tout Ayisyen – sitou fanm yo - jwenn mwayen pou yo retire fanmi yo nan lamizè

Fonctions

Sipèvizè : Kowòdonatè Sante-Dr Elize

Objektif : Asire pwogram sante-a fonksyone nan branch la jan sa prevwa nan respè ak prensip Fonkoze yo. Mis teren an responsab pou li :

1. Koòdone tout aktivite sante kap fèt nan branch la : biznis pwodui sante + aktivite nitrisyon+ tout lòt aktivite pwogram sante a mennen.

2. Fòme chèf sant yo, ajan kredi yo avèk staf nan branch la sou zafè lasante sou baz materyèl depatman sante-a ap mete a dispozisyon li.

3. Sipèvize lavant pwodui sante kap fèt nan kominote yo avèk vizit chak mwa nan boutik yo.

4. Suiv avèk alimante boutik sante yo.

5. Sipèvize aktivite nitrisyon kap fèt nan kominote yo (depistaj-referans-vizit a domisil).

6. Suiv referans ki fet nan enstitisyon sante yo pou malnitrition.

7. Sipèvize jiska 50 konseye sante epi Asire tout entèvansyon sante ki fèt nan kominote yo fet sou baz estanda kalite ki fikse nan Fonkoze.

8. Kòmande nan biwo santral pwodui sante pou ti biznis kliyan yo a tan pou ti machann yo pa janm genyen ripti nan estòk yo.

9. Byen jere pwodui Boutik Sante yo ansanm ak tout lot materyel ki sou responsabilite li

10. Tabli epi antretni bon patenarya avèk SFF epi avèk enstitisyon sante kap opere nan zòn branch la.

11. Oganize chak mwa nan yon zòn on kanpay aktivite promosyon Lasante

12. Asire ke tout kliyan Fonkoze yo konnen ki sèvis santé ki disponib nan zòn li epi mete yo an rapò avèk sèvis sa yo

13. Ranmase chak mwa enfòmasyon nan men chèf sant yo sou aktivite santé yo fè nan kad pwogram la.

14. Pwodui epi soumet chak mwa pou pita 5èm jou nan mwa-a yon rapò sou tout aktivite avèk finans ki anba responsabilite li

15. Koòdone ak lòt pwogram Fonkoze yo pou asire ke aksyon kap poze yo konplemantè youn ak lòt pou sèvis menm kliyan yo

16. Bay kolaborasyon nan tout lot aktivite ke depataman santé ap reyalize nan kad travay li

Kolaborasyon avèk branch: Nan lespri kote Fonkoze ap travay akote SFF pou ofri tout kliyan yo on lavimiyò, mis ki responsab pwogram santé nan branch la ap responsab pou li:

1. Patisipe nan reyinyon staf ki ap fèt nan branch la

2. Pataje kalandriye travay li avèk direktè branch la avèk ekip la

3. Asire li ke travay li pap deranje travay kredi ki déjà ap fèt nan branch la

Qualifications réquises

Pwofil ak konpetans

ETID : Enfimyè diplome

KONPETANS :

• Lidèchip ak inisyativ

• Kapasite pou travay avèk tout kouch sosyal

• Entegrite ak respè pou moun

• Metrize zouti biwotik : word, excell

• Kapasite pou li, ekri ak pale byen Kreyòl ak Franse

• Kapasite fizik avèk disponibilite pou travay nan zòn difisil ki mande mache a pye oswa fè anpil tan sou moto

• Kapasite pou travay de fason endepandan

Conditions particulières

pos enfimye teren an baze an pwovens. kandida bezwen konnen yo fwa li gen pos la se an pwovens li pral travay

Dossier de candidature doit avoir ...

CV

Let motivasyon

Kopi diplom

2 referans

Envoyer le dossier à

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Date limite

2021-02-14

You must be logged in to to apply to this job.

Postuler

Votre candidature a été soumise avec succès.

Veuillez corriger les erreurs ci-dessous et soumettre à nouveau.

Un problème est survenu. Veuillez réessayer plus tard ou contactez-nous.

Renseignements personnels

Profil

View resume

Plus de Détails

Fonkoze

Empowering the poor across Haiti with the tools, resources and support needed to break the cycle of poverty.